Ngọc và đá?

Nhiều người bị lẫn lộn khi sử dụng những từ ngữ và gem gemstone, bao gồm cả bản thân mình. Tôi có chính xác khi sử dụng “gem” cho một số mảnh đá trên một đồ trang sức của mục? Tại sao mọi người gọi ruby, shapire và những người khác Gemstones? Khi gọi đến một gem? Here is the right place for the answers. Đây là đúng nơi cho câu trả lời.

Những khác nhau giữa một gem và một gemstone?

Trả lời:

Đá quý là loại chưa được chế biến thành ngọc.

Ngọc là đá quý đã được mài bóng.

Định nghĩa:

– Gemstone: một semiprecious đá quý hoặc có thể được cắt và polished để sử dụng như là một gem.

– Gems: một cắt và polished đá quý hoặc pearl mỹ đủ để sử dụng trong các đồ trang sức.

Mà một trong những sẽ nhận được một tốt hơn và nhiều hơn nữa polish bền?

Trả lời: Câu trả lời là ngọc. Đá quý bền hơn và nhìn tốt hơn khi được đánh bòng (thành ngọc).

Một số được sử dụng như là Gemstones Gems trong pha lê hoặc các hình thức mà trong đó chúng được tìm thấy. Most however, are cut and polished for usage as jewelry. Hầu hết các tuy nhiên, được cắt và polished để sử dụng như đồ trang sức. The two main classifications are stones cut as smooth, dome shaped stones called cabochons, and stones which are cut with a faceting machine by polishing small flat windows called facets at regular intervals at exact angles. Hai chính là cách phân loại như đá cắt mịn, dome shaped đá gọi là cabochons, và đá được cắt với một faceting máy tính của polishing nhỏ cửa sổ căn hộ được gọi là khía cạnh theo chu kỳ bình thường ở góc độ chính xác.

Gems which are transparent are normally faceted, a method which shows the optical properties of the stone’s interior to its best advantage by maximizing reflected light which is perceived by the viewer as sparkle. Gems được minh bạch là nguyên nhân thông thường, một trong các phương pháp đó cho thấy quang tài sản của đá trang trí nội thất của mình hay nhất để tối đa lợi thế của ánh sáng phản ánh đó là cảm nhận của người xem như là sparkle. There are many commonly used shapes for faceted stones. Có rất nhiều hình dạng thường được sử dụng cho các nhân đá. The facets must be cut at the proper angles, which varies depending on the optical properties of the gem. Các khía cạnh phải được cắt giảm theo đúng góc độ, mà thay đổi phụ thuộc vào các tài sản quang của gem. If the angles are too steep or too shallow, the light will pass through and not be reflected back toward the viewer. Nếu các góc độ quá steep hoặc quá cạn, ánh sáng sẽ qua và không được phản ánh về phía người xem.

Bài viết Ngọc và đá? ( http://www.homenh.vn/blog/su-khac-nhau-giua-ngoc-va-da-quy.html ) được sưu tầm bởi Đá Hộ Mệnh (http://www.homenh.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

3 bình luận về “Ngọc và đá?

Gửi phản hồi